No module Published on Offcanvas position
4.jpg
de-hogerberg-texel-les-02.jpg

VWO

VWO staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en bereidt de leerlingen voor op een universitaire studie.

Mentor

De mentor heeft een belangrijke rol in de begeleiding van de leerlingen. Elke leerling heeft een persoonlijke mentor die aanspreekpunt is voor zowel de leerling als de ouders. De leerling heeft, op eigen initiatief of op initiatief van de mentor, regelmatig een gesprek met de mentor waarin verschillende zaken aan bod kunnen komen; de voortgang van de leerling, het welbevinden, eventuele problemen die spelen e.d. De leerling staat centraal in deze gesprekken en zal gecoacht worden om zoveel mogelijk zelf zijn leerproces in handen te nemen. Minimaal twee keer per jaar is er een gesprek met de ouders, leerling en mentor. Indien nodig is er vaker contact met ouders. Voor ouders is de mentor altijd het eerste aanspreekpunt op school.

Op de OSG starten de brugklassers met een uitgebreid introductieprogramma om de school, hun persoonlijke coach, hun klasgenoten en het reilen en zeilen van de nieuwe school te leren kennen. Als leerlingen met een vwo-advies van de basisschool afkomen, starten ze op de OSG in een gecombineerde brugklas havo/vwo. De eerste twee jaar zitten deze leerlingen bij elkaar in de klas, maar krijgen wel op hun eigen niveau les. In de tweede klas werkt de leerling toe naar de bevordering naar de derde klas. In de doorstroomnormen kunt u lezen aan welke criteria de leerling moet voldoen om naar de volgende klas te worden bevorderd.

De leerlingen krijgen de volgende vakken: de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Daarnaast de vakken Frans, Duits, mens & natuur (biologie en natuurkunde), mens en maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis en economie), kunst, lichamelijke opvoeding, muziek, cultuur en participatie en ICT.

De maatschappelijke stage op OSG de Hogeberg is in de onderbouw een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Iedere leerling wordt verwacht in totaal 30 uur aan maatschappelijke stage te doen. De OSG wil graag dat haar leerlingen leren om ook iets voor de maatschappij te betekenen. In de eerste en tweede klas worden de stages in georganiseerd verband gedaan, in de derde klassen gebeurt dit individueel. In de eerste klas doen de leerlingen mee aan het Green Bag Lady project waarbij de leerlingen stoffen tasjes naaien om het gebruik van plastic tassen terug te dringen. In het tweede jaar doen de leerlingen mee aan Day for Change. Hiervoor maken de leerlingen een bedrijfsplan om een bedrijfje te starten met als doel geld in te zamelen voor een goed doel.

In vwo 3 zitten alleen vwo-leerlingen. In dit schooljaar wordt verder gewerkt aan een goede basis voor overgang naar de bovenbouw van onze school. De leerlingen krijgen de volgende vakken: de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Daarnaast de vakken Frans, Duits, mens en natuur, aardrijkskunde, geschiedenis, kunst en lichamelijke opvoeding en ICT.

Gedurende dit schooljaar wordt toegewerkt naar de keuze van het profiel waarin de leerling uiteindelijk examen gaat doen. Bij het maken van de keuze voor het juiste profiel speelt de decaan een belangrijke rol. In het derde jaar is het van groot belang dat leerlingen leren wie ze zijn, waar ze goed en minder goed in zijn en welke richting ze na de middelbare school op willen. In de coachlessen wordt hier regelmatig aandacht aan besteed en ook ouders worden bij dit proces betrokken.

In dit jaar vervullen de leerlingen nog een aantal uren van hun maatschappelijke stage. Leerlingen organiseren nu zelf een stageplek. Dit betekent dat ze iets voor een ander doen zonder dat ze daarvoor betaald worden. Dat kan door mantelzorg, helpen bij een vereniging, school, buurthuis, evenement, verzorgingshuis, instelling of bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt.

In de bovenbouw is het doel de leerlingen goed voor te bereiden op een studie aan de universiteit of het hoger beroepsonderwijs. Hiertoe helpen we de leerlingen steeds zelfstandiger te worden en hun werk te plannen en uit te voeren. Ze worden hierbij begeleid door hun coach en de vakleerkrachten.
In de vierde klas hebben de leerlingen alleen les in de vakken uit hun profiel. De kernvakken Nederlands en Engels worden door alle leerlingen gevolgd en tijdens die vakken zitten ze in hun eigen klas. Het concept ‘klas’ wordt steeds meer losgelaten en daarom vormt de coachgroep steeds meer de vaste basis voor de leerlingen.

Er zijn vier profielen met elk een gemeenschappelijk deel, een profieldeel, een profielkeuzedeel en een vrij keuzedeel. Het gemeenschappelijk deel bevat de vakken die alle leerlingen volgen; Nederlands, Engels, Duits, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en CKV. In het profieldeel zitten de vakken die verplicht zijn voor dat profiel en het profielkeuzedeel bevat profielgebonden vakken waaruit de leerlingen ook nog een keuze moeten maken. Het vrije keuze deel bevat vakken die leerlingen nog extra kunnen kiezen.

De vier profielen en hun verplichte en keuzevakken:

  • Natuur en Techniek: wiskunde B, natuurkunde en scheikunde. Keuze uit biologie of informatica.
  • Natuur en Gezondheid: wiskunde A of B, biologie, scheikunde. Keuze uit aardrijkskunde of natuurkunde.
  • Economie en Maatschappij: wiskunde A of B, economie, geschiedenis, aardrijkskunde.
  • Cultuur en Maatschappij: wiskunde A, B of C, geschiedenis en beeldende vorming. Keuze uit economie of aardrijkskunde.

In de vijfde klas werken de leerlingen toe naar hun schoolexamen. Voor verschillende vakken tellen bepaalde schoolonderzoeken mee voor het PTA (programma van toetsing en afsluiting). De PTA’s van de verschillende vakken kunt u vanaf uiterlijk 1 oktober op deze pagina vinden. 

Het examenjaar is een jaar waarin er veel op het programma staat: het profielwerkstuk, het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen.

Het profielwerkstuk is een zelfstandig onderdeel van het eindexamen waaraan de leerlingen ongeveer een half jaar werken. Voor hun profielwerkstuk doen de leerlingen een onderzoek naar een zelfgekozen onderwerp dat binnen hun profiel past. Op de presentatieavond in december worden deze werkstukken gepresenteerd op school aan de docenten, ouders en geïnteresseerden. Een deskundige jury bestaande uit medewerkers van Texelse bedrijven en instellingen beoordeelt de presentaties.

De vwo-leerling doet in minimaal acht vakken eindexamen. Naast deze zeven vakken wordt het eerste eindexamencijfer gevormd door het gemiddelde van het cijfer voor de vakken maatschappijleer en Culturele Kunstzinnige Vorming en het profielwerkstuk. Alle PTA’s samen vormen het schoolexamen. De PTA’s van de verschillende vakken kunt u vanaf uiterlijk 1 oktober op deze pagina vinden. ls het PTA met 100% is afgesloten, kan de leerling deelnemen aan het centraal schriftelijk examen (CSE). De laatste weken voor het CSE staan de lessen in het teken van examentraining.

Het uiteindelijke eindexamencijfer komt voor de meeste vakken tot stand door het gemiddelde te nemen van het schoolexamen en het Centraal Eindexamen.

Image

Downloads

PTO onderbouw vwo

  • PTO 2023-2024 havo/vwo leerjaar 1

  • PTO 2023-2024 havo/vwo leerjaar 2

  • PTO 2023-2024 vwo leerjaar 3

Examens HAVO / VWO

Nieuws VWO

Image
Image

Adresgegevens

Haffelderweg 40, Den Burg

Postbus 153, 1790 AD, Den Burg

KvK: 72241713

Contact

Telefoon: +31(0)222-312121
Fax: +31(0)222-314765

E-mail: