Slider

Klachtenregeling

Elke betrokkene bij school kan, als daar een aanleiding voor is, een klacht indienen. Iedere docent, coach en teamleider zal al het nodige doen om in geval van een klacht samen tot een goede oplossing te komen. In geval van een klacht zijn dit de stappen:

  1. Probeer het eerst met de desbetreffende docent of de coach van uw kind op te lossen;
  2. Lukt bovenstaande niet, neem dan contact op met de teamleider.
  3. Komt u er volgens samen niet uit of voelt u zich niet voldoende gehoord, dan kunt u uw klachtopnieuw bespreekbaar maken bij de rector-bestuurder via secretariaat@dehogeberg.nl . We vinden het belangrijk te weten welke contacten er zijn geweest en waarom u niet tevreden bent en vragen u dit in de mail te vermelden;

Indien u zich daarna nog niet voldoende gehoord voelt, u zich niet kunt vinden in de oplossing of als u vindt dat de procedure niet juist is doorlopen, dan kunt u een klacht indienen bij de Landelijke klachtencommissie (LKC): https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc.

Mocht het niet helemaal duidelijk zijn hoe de klachtenregeling werkt of bij wie u moet zijn met uw klacht, dan kunt u een van de contactpersonen vertrouwenszaken raadplegen: Mevr. A Drijver of de heer P. van Nijnen, te bereiken via meldpuntvertrouwenszaken@dehogeberg.nl 

Per 1 augustus vervullen wij, Peter van Nijen en Annie Drijver, de vertrouwensfunctie op school voor leerlingen, ouders en medewerkers.
Peter heeft 37 jaar op de OSG lesgegeven en is al een paar jaar met pensioen, Annie is na ruim 27 jaar per 1 augustus met pensioen gegaan. We voelen ons nog erg betrokken bij de school en vinden het mooi dat we dit werk mogen doen.
We zijn bereikbaar via het meldpuntvertrouwenszaken@dehogeberg.nl
en via de persoonlijke mailadressen osg_nij@dehogeberg.nl van Peter en osg_drv@dehogeberg.nl van Annie
Vanaf de herfstvakantie is er elke 3e dinsdag van de maand een inloopspreekuur tussen 12:30 en 13:30 uur in kamer 024. De data van de spreekuren zijn te vinden in de jaaragenda.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de Klachtenregeling Algemeen OSG de Hogeberg

Passend onderwijs

Passend onderwijs wordt gecoordineerd door de ondersteuningscöordinator, mevrouw J. Kleinveld-Bouwman (bereikbaar via osg_klv@dehogeberg.nl). In geval van een klacht is het van belang dat de ouders, in belang van hun kind, er samen met de school uitkomen.

Bespreek uw klacht altijd eerst met mevrouw Kleinveld-Bouwman. Komt u er vervolgens samen niet uit of voelt u zich niet voldoende gehoord, dan kunt u uw klacht opnieuw bespreekbaar maken bij de rector-bestuurder via secretariaat@dehogeberg.nl . We vinden het belangrijk te weten welke contacten er zijn geweest en waarom u niet tevreden bent en vragen aan u dit in de mail te vermelden.

Ouders kunnen bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) een geschil indienen tegen het schoolbestuur over:

Eindexamen

Als er een probleem ontstaat rond het (eind)examen, dan kan in beroep worden gegaan zoals vermeld in het (eind)examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Image

Downloads

  • Klachtenregeling algemeen OSG de Hogeberg

Nieuwsartikelen & documenten voor ouders

Image