No module Published on Offcanvas position
4.jpg
de-hogerberg-texel-les-02.jpg

Visie

OSG de Hogeberg heeft de ambitie om breed en goed voorgezet onderwijs te bieden aan alle kinderen van Texel en daarmee bij te dragen aan de maatschappelijke en economische leefbaarheid van het eiland. Dit betekent dat, zowel in algemeen vormende als maatschappelijke, alsook cognitieve en creatieve zin de opbrengsten als voldoende of (zeer) goed moeten zijn te beoordelen. Niet alleen door de onderwijsinspectie en eventuele vervolgopleidingen, maar vooral ook door onze eigen leerlingen en ouders. Docenten zijn trots op hun leerlingen en hun resultaten, de leerlingen zijn trots op hun school. Goed onderwijs en een inspirerend klimaat zijn de middelen waarmee we dit willen bereiken. De Hogeberg moet een school zijn waar alle leerlingen zich veilig en geborgen voelen en waar ze met plezier naar toe gaan.

Onze school wordt gekenmerkt door docenten die professioneel werken. Zij dragen ertoe bij dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Docenten vervullen een coachende rol en kunnen differentiëren (op verschillende wijze en tempo onderwijs aanbieden, maatwerk). Daarnaast heeft de docent kennis en vaardigheden om de voortgang van leerlingen te monitoren en begeleiden. Docenten participeren in een vakgroep en in een onderwijsteam en leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing binnen hun vakgebied. Docenten dragen kennis, vaardigheden en sociale vaardigheden over en realiseren zo het vereiste eindniveau bij leerlingen.

OSG de Hogeberg is een openbare school. Dit houdt in:

 • Ieder kind is welkom
  Op de openbare school spelen levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid geen rol bij toelating.
 • Wederzijds respect
  Op de openbare school is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.
 • Waarden en normen
  Op de openbare school worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. Deze verworvenheden geven ruimte voor opvattingen van minderheden.
 • School en de samenleving
  De openbare school heeft een open karakter. Zij betrekt de omgeving actief bij haar activiteiten en neemt op haar beurt actief deel aan de omgeving.
 • Levensbeschouwing en godsdienst
  De openbare school biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de samenleving.
 • Iedereen benoembaar
  Elke leerkracht is benoembaar, ongeacht zijn of haar seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, politieke opvatting of afkomst.
Image
Image
Image

Adresgegevens

Haffelderweg 40, Den Burg

Postbus 153, 1790 AD, Den Burg

KvK: 72241713

Contact

Telefoon: +31(0)222-312121
Fax: +31(0)222-314765

E-mail: