Slider

Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig. Dat wil zeggen dat de toelating van een leerling tot de school niet afhankelijk wordt gesteld van betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Ondersteunende lesmaterialen die niet door de overheid worden vergoed, worden in rekening gebracht bij de ouders. Als u deze kosten niet betaalt, dient u zelf voor aanschaf te zorgen. Voor excursies en werkweken geldt, dat het een keuze betreft of uw kind wel of niet meegaat. De school zorgt in dat geval voor een alternatief lesprogramma. In de download ‘leerlingenbijdragen 2019-2020’ op onze website kunt u het overzicht per leerjaar terug vinden.

Mocht u vragen hebben, een betalingsregeling willen treffen of heeft u hulp nodig bij de financiering van een werkweek, dan nodigen we u van harte uit om hierover met de school in gesprek te gaan. U kunt contact opnemen via secretariaat@dehogeberg.nl

Schoolboeken

Schoolboeken zijn gratis voor scholieren van het voortgezet onderwijs. Het gaat om de volgende materialen:

  • leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken;
  • examentrainingen en examenbundels;
  • eigen lesmateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s;
  • de (toegangs-)kosten van digitaal lesmateriaal dat de school voorschrijft in een specifiek leerjaar.

Boeken worden geleverd door Van Dijks Educatie. Ouders moeten zich aanmelden en krijgen dan het juiste boekenpakket thuisgestuurd voordat de school begint. De leerboeken moeten gekaft worden, want ze moeten een aantal jaren mee. Als de boeken bij het inleveren aan het einde van het jaar beschadigd of kapot blijken te zijn, zal dat bij de leerling in rekening gebracht worden. Ondersteunende materialen zoals atlassen, woorden- boeken, agenda, laptop en sportkleding vallen niet onder de gratis leermiddelen. Deze materialen kunnen door meerdere kinderen uit een gezin gebruikt worden; ze zijn dus niet persoonsgebonden.

Leerlingverzekering

De school heeft een collectieve scholierenongevallen- verzekering inclusief stageverzekering afgesloten. Deze verzekering heeft een 24-uursdekking.

Verzekerde bedragen:

  • In geval van overlijden: € 1000,-
  • In geval van blijvende invaliditeit: € 22.689,01
  • Dokterskosten (per ongeval/gebeurtenis): € 907,56
  • Tandenbeschadiging per element: € 90,76

De uitkeringen wegens overlijden en invaliditeit vinden krachtens de ongevallenverzekering plaats, ongeacht het bestaan van een andere verzekering.

Voor ouders die voorzieningen hebben getroffen (b.v. ziektekostenverzekering e.d.) zijn de andere bedragen beschikbaar als aanvulling op die voorzieningen.

Voor verlies en diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens schoolreisjes en werkweken zijn leerlingen niet via school verzekerd. Bij werkweken naar het buitenland, sluiten wij wel een verzekering af.

Aanvullende toelage

Afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar inkomen van de ouders kan een leerling een maximale, gedeeltelijke of geen aanvullende toelage krijgen. Met ouders wordt bedoeld:

  • de persoon die, voordat de leerling 18 jaar werd, een tegemoetkoming voor hem/haar ontving of die in het laatste kwartaal waarin de leerling nog 17 jaar was, de wettelijk vertegenwoordiger was;
  • de partner van die persoon.

De aanvullende toelage bestaat uit een tegemoetkoming in de schoolkosten.

Via internet www.duo.nl  zijn brochures en aanvraagformulieren te downloaden.
Is er een tegemoetkoming ouders voor leerlingen jonger dan 18 jaar?
De vroegere tegemoetkoming ouders is overgedragen naar het kindgebonden budget van de Belastingdienst. Het kindgebonden budget hoeven ouders in de meeste gevallen niet aan te vragen, zij krijgen dit automatisch van de Belastingdienst. Voor vragen over het kindgebonden budget staan antwoorden op www.toeslagen.nl.

Studiefinanciering (basisbeurs)

Via internet (www.duo.nl) kunnen brochures en aanvraag- formulieren gedownload worden.

Image

Downloads

Nieuwsartikelen & documenten voor ouders

Image