No module Published on Offcanvas position
4.jpg
de-hogerberg-texel-les-02.jpg

Zorg en begeleiding

OSG de Hogeberg draagt op verschillende manier zorg voor leerlingen. Allereerst is er een respectprotocol waarin staat hoe we met elkaar omgaan op onze school zodat dit een veilige, fijne en goede leef- en leeromgeving is voor iedereen. Daarnaast hebben we een ondersteuningscoördinator (OCO) en ondersteuningspunt (OSP) voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Voor leerlingen die dyslectisch zijn, is het dyslexieprotocol met daarin alle voorzieningen en maatregelen die we als school aanbieden. Ook zijn er twee contactpersonen vertrouwenszaken op onze school die functioneren als aanspreekpunt bij vermoedens van, of klachten met betrekking tot seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Meer informatie vindt u onder het tabblad 'Meldpunt' op deze pagina. 

 

We vinden respect voor elkaar, de omgeving, werksfeer en werkrust en gezondheid belangrijke pijlers van onze school. Om hiervoor zorg te dragen zijn twee respectfunctionarissen aangesteld, die ervoor zorgen dat het respectprotocol nageleefd wordt. Mocht er toch een klacht zijn, kan deze door leerling, mentor en/of ouders bij een van de functionarissen gemeld worden. De functionarissen helpen de mentoren om leerlingen te begeleiden op sociaal-emotioneel gebied, de mentoren zijn eerste aanspreekpunt in de begeleiding. Indien blijkt dat er meer begeleiding nodig is, wordt de leerling doorverwezen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. De respectfunctionarissen zijn de heer N. Kremer () en mevrouw H. van Laarhoven (). 

Ondersteuningscoördinatie en Ondersteuningspunt

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen op verschillende manieren extra begeleid worden. Ouders worden hier altijd bij betrokken. OSG De Hogeberg heeft verschillende niveaus van zorg. Het eerste aanspreekpunt is de mentor die samen met vakdocenten voor extra basiszorg in de klas kan zorgen. De ondersteuningscoördinator is de spil in het uitzetten en monitoren van de juiste route in de ondersteuningsstructuur. Daarbij werkt zij nauw samen met de teamleiders, de leerlingcoördinatoren en begeleiders van het Ondersteuningspunt (OSP).

Het ondersteuningspunt levert op school hulp aan de betreffende leerling, mentor en docenten vanuit het interne zorgteam. Als dit niet voldoende is, wordt ook externe ondersteuning ingezet voor leerling, ouders en ook voor mentor en docenten. Vanuit het ‘groot overleg’ worden handelingsadviezen aan school gegeven en kan een leerling doorverwezen worden naar (jeugd)zorg of bovenschoolse voorzieningen van het Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs (SWV).
De ondersteuningscoördinatoren zijn: voor vmbo/mavo mevr. J. Kleinveld-Bouwman () en voor havo/vwo mevrouw MJ Koevoets (). 

Het dyslexiebeleid op OSG De Hogeberg is beschreven in het dyslexieprotocol. We stemmen de begeleiding van leerlingen met dyslexie af op dat van het primair onderwijs en leren de leerlingen vervolgens zo zelfstandig mogelijk om te gaan met hun individuele problemen. De leerlingen worden hun gehele schoolloopbaan begeleid door een dyslexiecoach die samen met de leerling bespreekt welke compenserende maatregelen de leerling nodig heeft. Mogelijke compenserende maatregelen zijn o.a. extra tijd bij toetsen, een aangepaste beoordeling, werken met dyslexiesoftware, digitale boeken. Sinds augustus 2018 werkt de OSG met het software programma Kurzweil. Het programma kan ingezet worden bij lezen, schrijven en studeren. Elke (ook niet dyslectische) leerling kan een account aanvragen.

Leerlingen met dyslexie krijgen een dyslexiepas. Op deze pas staat basis of extra. Basis betekent dat de leerling voldoende heeft aan meer tijd en een aangepaste beoordeling. Extra houdt in dat de leerling behoefte heeft aan compenserende maatregelen. De dyslexiecoördinator is mevrouw A. Kikkert-Hordijk bereikbaar via 

Bij kwesties rondom sociale veiligheid of bij klachten kunnen leerlingen of ouder(s)/verzorger(s) zich altijd wenden tot één van de interne vertrouwenscontactpersonen van de school of rechtstreeks bij de de externe vertrouwenspersoon.

INTERNE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN VOOR LEERLINGEN: 

EXTERNE VERTROUWENSPERSOON

Naast de interne vertrouwenspersonen hebben we ook een externe vertrouwenspersoon van de organisatie dat is mevrouw A. Suidhoff. Zij is er voor leerlingen, ouder(s)/verzorgers(s) en medewerkers en is te bereiken via of telefonisch op 0649 96 00 42.

VERTROUWENSINPECTEUR

Ouders, leerlingen, medewerkers, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
  • psychisch en fysiek geweld
  • discriminatie en radicalisering

In bepaalde gevallen is een bestuur verplicht om met de vertrouwensinspectie te overleggen. Dat is aan de orde wanneer het mogelijk gaat om seksueel geweld tegen kinderen en jongeren in het onderwijs (zogenaamde meld-, overleg- en aangifteplicht). De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.

Image

Downloads

  • Protocol meldcode huiselijk geweld

  • Schoolondersteuningsprofiel

  • Dyslexieprotocol OSG de Hogeberg

Image
Image

Adresgegevens

Haffelderweg 40, Den Burg

Postbus 153, 1790 AD, Den Burg

KvK: 72241713

Contact

Telefoon: +31(0)222-312121
Fax: +31(0)222-314765

E-mail: