4.jpg
de-hogerberg-texel-les-02.jpg

Zorg en begeleiding

OSG de Hogeberg draagt op verschillende manier zorg voor leerlingen. Allereerst is er een respectprotocol waarin staat hoe we met elkaar omgaan op onze school zodat dit een veilige, fijne en goede leef- en leeromgeving is voor iedereen. Daarnaast hebben we een ondersteuningscoördinator (OCO) en ondersteuningspunt (OSP) voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Voor leerlingen die dyslectisch zijn, is het dyslexieprotocol met daarin alle voorzieningen en maatregelen die we als school aanbieden. Ook zijn er twee contactpersonen vertrouwenszaken op onze school die functioneren als aanspreekpunt bij vermoedens van, of klachten met betrekking tot seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Meer informatie vindt u onder het tabblad 'Meldpunt' op deze pagina. 

 

Respect

We vinden respect voor elkaar, de omgeving, werksfeer en werkrust en gezondheid belangrijke peilers van onze school. Om hiervoor zorg te dragen is een respectcoördinator aangesteld die ervoor zorgt dat het respectprotocol nageleefd wordt. Mocht er toch een klacht zijn, kan deze door leerling, coach en/of ouders bij de coördinator gemeld worden. De coördinator helpt de coaches om leerlingen te begeleiden op sociaal-emotioneel gebied, de coaches zijn eerste aanspreekpunt in de begeleiding. Indien blijkt dat er meer begeleiding nodig is, wordt de leerling doorverwezen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. De respectcoördinator is mevrouw A. Sundin, bereikbaar via osg_sun@dehogeberg.nl

Ondersteuningspunt

Ondersteuningscoördinatie en Ondersteuningspunt

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen op verschillende manieren extra begeleid worden. Ouders worden hier altijd bij betrokken. OSG De Hogeberg heeft verschillende niveaus van zorg. Het eerste aanspreekpunt is de coach die samen met vakdocenten voor extra basiszorg in de klas kan zorgen. De ondersteuningscoördinator is de spil in het uitzetten en monitoren van de juiste route in de ondersteuningsstructuur. Daarbij werkt zij nauw samen met de teamleiders, de teamcoördinatoren en begeleiders van het Ondersteuningspunt (OSP).

Het ondersteuningspunt levert op school hulp aan de betreffende leerling, coach en docenten vanuit het interne zorgteam. Als dit niet voldoende is, wordt ook externe ondersteuning ingezet voor leerling, ouders en ook voor coach en docenten. Vanuit het ‘groot overleg’ worden handelingsadviezen aan school gegeven en kan een leerling doorverwezen worden naar (jeugd)zorg of bovenschoolse voorzieningen van het Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs (SWV).
De ondersteuningscoördinator is mevr. J. Kleinveld-Bouwman bereikbaar via osg_klv@dehogeberg.nl

Dyslexiebeleid

Het dyslexiebeleid op OSG De Hogeberg is beschreven in het dyslexieprotocol. We stemmen de begeleiding van leerlingen met dyslexie af op dat van het primair onderwijs en leren de leerlingen vervolgens zo zelfstandig mogelijk om te gaan met hun individuele problemen. De leerlingen worden hun gehele schoolloopbaan begeleid door een dyslexiecoach die samen met de leerling bespreekt welke compenserende maatregelen de leerling nodig heeft. Mogelijke compenserende maatregelen zijn o.a. extra tijd bij toetsen, een aangepaste beoordeling, werken met dyslexiesoftware, digitale boeken. Sinds augustus 2018 werkt de OSG met het software programma Kurzweil. Het programma kan ingezet worden bij lezen, schrijven en studeren. Elke (ook niet dyslectische) leerling kan een account aanvragen.

Leerlingen met dyslexie krijgen een dyslexiepas. Op deze pas staat basis of extra. Basis betekent dat de leerling voldoende heeft aan meer tijd en een aangepaste beoordeling. Extra houdt in dat de leerling behoefte heeft aan compenserende maatregelen. De dyslexiecoördinator is mevrouw A. Drijver bereikbaar via osg_drv@dehogeberg.nl

Meldpunt

In de school is een meldpunt voor seksuele intimidatie, grensoverschrijdend gedrag of machtsmisbruik. Leerlingen en medewerkers kunnen daar een melding doen. Deze meldingen worden altijd vertrouwelijk behandeld en kunnen in overleg, als dit nodig blijkt te zijn, leiden tot melding bij de (zeden)politie. Ook andere vertrouwelijke zaken waarvan de school op de hoogte dient te zijn en die niet met de coach gedeeld kunnen worden, kunnen bij de contactpersoon worden gemeld. In overleg wordt dan gekeken welke vervolgstappen gewenst zijn. De contactpersoon kan advies geven, de klacht bespreken en/of doorspelen naar een externe vertrouwenspersoon. Contactpersonen vertrouwenszaken zijn mevrouw A. Drijver en de heer P. van Nijen. Zij zijn bereikbaar via meldpuntvertrouwenszaken@dehogeberg.nl De externe vertrouwenspersonen zijn mevrouw I. Ursem en mevrouw E. Labree, beide van GGD Hollands Noorden elabree@ggdhollandsnoorden.nl

Image

Downloads

Image