Slaag-zakregeling 2020

Op 8 april heeft het ministerie van OC&W de slaag-zakregeling bekend gemaakt. De regeling is zoveel mogelijk gelijk aan de reguliere slaag-zakregeling, bijvoorbeeld waar het gaat om de kernvakkenregel en het maximum aantal onvoldoendes. Deze hebben vanzelfsprekend nu betrekking op alleen het schoolexamen in plaats van op het samenspel van schoolexamen en het centrale examen. 

Na het afronden van de schoolexamens en de herkansingen die in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van de school zijn beschreven, stellen scholen uiterlijk op 4 juni vast welke leerlingen op basis van de schoolexamenresultaten zijn geslaagd of gezakt. Leerlingen die op basis van deze resultaten zouden zijn gezakt of hun resultaten willen verbeteren mogen voor maximaal twee vakken een zogeheten resultaatverbeteringstoets (RV-toets) maken. Dit is een verruiming ten opzichte van de reguliere situatie, waarbij leerlingen in het tweede tijdvak voor één vak het centraal examen mogen herkansen. Hier is voor gekozen vanwege de uitzonderlijke situatie en het feit dat sommige leerlingen hadden gerekend op het centrale examen om hun cijfers op te halen. Vmbo bb- en kb-leerlingen mogen daarnaast ook voor hun beroepsgerichte profielvak een RV-toets maken, dus in totaal voor drie vakken. 

Hoe weet ik of ik geslaagd ben voor mijn vmbo/mavo/havo/vwo?

Bekijk hoe het zit in de factsheets met de slaag-zakregeling:

Eisen om te slagen voor vmbo basis kader:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/vmbo-basis-en-kader-examens-2020

Eisen om te slagen voor mavo:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/vmbo-gemengd-en-theoretische-leerweg-examens-2020

Eisen om te slagen voor havo:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/havo-examens-2020

Eisen om te slagen voor vwo:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/vwo-examens-2020

Meer nieuwsberichten